Dundee shoplifter asks to go to jail to detoxify

Asda Milton of Craigie (stock image)
Asda Milton of Craigie (stock image)